Ygtyýarnama eýeleriniň bellenen döwürlerde tabşyrmaly hasabatlarynyň sanawy


Ýylda 2 gezek

No 1-ygtyýarnama hasabat formasy boýunça hasabat döwründen soňky aýyň 25-ine çenli

Esaslanylýan resminama ›
Eýeçiligiň döwlete dahylsyz görnüşindäki kärhanalar we hususy telekeçiler tarapyndan işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşleri boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlar barada maglumat

Ýylda 2 gezek

No 1-ygtyýarnama hasabat formasy boýunça hasabat döwründen soňky aýyň 25-ine çenli

Esaslanylýan resminama ›
Hojalyk subýektleriniň ygtyýarlylandyrylan işi barada statistik hasabat

Çärýekleýin

Hasabat döwrüniň ilkinji aýynyň 5-ine çenli

Esaslanylýan resminama ›
Ygtyýarlandyryjy edaranyň ýazmaça talaby boýunça hasabat

Bir gezek

Ygtyýarnamanyň berlen wagtyndan başlap ilkinji 6 aýyn dowamynda

Esaslanylýan resminama ›
Hyzmatyň laýyklyk sertifikaty
«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2019. ÄHLI HAKLAR GORALAN.