«Türkmentel-2018» Sergisi


                          Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň                                                                                       «Türkmentel – 2018» atly XI halkara sergisi we ylmy maslahaty.

        Ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamynda ýetilen üstünliklerini görkezmek maksady bilen, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan 2018-nji ýylyň 10-12-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherinde  Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel-2018» atly XI halkara sergisi we ylmy maslahaty geçirilýär.

        Şunuň bilen baglylykda, guramaçylyk komiteti bu halkara sergisine gatnaşmak üçin telekommunikasiýa bazarynda bar bolan hem-de bu ugurda gyzyklanma bildirýän kompaniýalary hormatlamak bilen çagyrýar. «Türkmentel – 2018» atly XI halkara sergisi we ylmy maslahaty telekommunikasiýa ulgamynda ýetilen sepgitler bilen has içgin tanyşmaga, özara pikir alyşmaga, möhüm meseleleriň netijeli çözgüdini tapmaga, täze hyzmatdaşlygy ýola goýmaga mümkinçilik berer.

Sergiň esasy ugurlary:

  • Telekommunikasiýa
  • Maglumat tehnologiýalary
  • Telemetriýa we ölçeýji enjamlar
  • Simsiz aragatnaşyk
  • Teleradioýaýradyş enjamlary
  • Aragatnaşygyň kabel önümleri we olaryň üpjünleýjileri
  • Aragatnaşygyň dürli görnüşli hyzmatlaryny ýerine ýetirýän operatorlar
  • Hemra aragatnaşygy

«Türkmentel-2018» atly XI halkara sergisi we ylmy maslahaty boýunça guramaçylyk komiteti ähli soraglar barada goldaw bermage taýýar we habarlaşmak üçin aşakdaky telefon belgiler boýunça ýüz tutup bilersiňiz.

Tel.: (+99312) 44-90-00, 44-91-91, 44-90-99

Fax: (+99312) 44-93-93

Biz sizi gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçiriljekTelearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2018» atly XI halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

Hoş   geldiňiz!

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.