Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň täze ilçisini kabul etdi

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişleýin beýanyny tapdy

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

HYZMATLARYMYZ

Agentlik barada

«TÜRKMENARAGATNAŞYK»
AGENTLIGI

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, Türkmenistanda aragatnaşyk babatda döwlet syýasatyny durmuşa geçirýän hem-de aragatnaşyk babatda işiň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

Ýeke-täk döwlet
hyzmatlarynyň portaly

Döwlet hyzmatlar portaly - bu raýatlara döwlet hyzmatlary baradaky maglumatlary almaga ýardam berýän ýeke-täk internet portalydyr.

Täzelikler

HYZMATDAŞLARYMYZ

mincom.gov.tm

«TÜRKMENARAGATNAŞYK»
AGENTLIGI