Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

Türkmenistan parahatçylyk döredijilik strategiýasyny öňe sürýär

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy kosmonawt Oleg Kononenko gutlag iberdi

Kosmonawtika güni mynasybetli Aşgabatdaky Gagariniň heýkeline gül goýmak dabarasy bolar

Oleg Kononenko kosmosda iň uzak wagtlap bolmakda dünýä rekordyny goýýar

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty ýylyň 3 aýynda daşalan ýükleriň möçberi boýunça ösüş gazandy

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli sowg


«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli sowgatlyk hem-de ýubileý poçta markalarynyň şekil taslamalaryny taýýarlamak üçin döredijilik bäsleşik yglan e

Giňişleýin

Sanly çözgüt – 2023


«Sanly çözgüt – 2023» atly innowasion taslamalar bäsleşigini geçirmegiň DÜZGÜNNAMASY

Giňişleýin

.


Yslam Ösüş Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän taslamalar üçin şertnamalaryň çap edilmegi

Giňişleýin