Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

Türkmenistan parahatçylyk döredijilik strategiýasyny öňe sürýär

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy kosmonawt Oleg Kononenko gutlag iberdi

Kosmonawtika güni mynasybetli Aşgabatdaky Gagariniň heýkeline gül goýmak dabarasy bolar

Oleg Kononenko kosmosda iň uzak wagtlap bolmakda dünýä rekordyny goýýar

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty ýylyň 3 aýynda daşalan ýükleriň möçberi boýunça ösüş gazandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi

    Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, Türkmenistanda aragatnaşyk babatda döwlet syýasatyny durmuşa geçirýän hem-de aragatnaşyk babatda işiň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar. Agentlik üstüne ýüklenen wezipeleriň çäklerinde ýerli we öýjükli telefon aragatnaşygy, internet ulgamy, poçta hyzmatlary, sanly ykdysadyýet, kiberhowpsuzlygy, hemra aragatnaşygy, milli tele we radio ýaýlymlaryny ýaýratmak, hünärmenleri taýýarlamak ýaly ugurlar boýunça işleri durmuşa geçirýär. 2015-nji ýylda «TürkmenÄlem 52°E» ilkinji milli emeli hemranyň älem giňişligine çykarylmagy netijesinde dünýä ülňülerine laýyk gelýän telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynyň, ýokary hilli tele we radio ýaýlymlarynyň kemala gelmegi üçin uly mümkinçilikler döredildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, Halkara Elektroaragatnaşyk bileleşiginiň, Bütindünýä Poçta birleşiginiň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Aragatnaşyk boýunça sebit arkalaşygynyň, GSM assosiasiýasynyň, IP salgylary we Domen atlary berkitmek boýunça Internet – korporasiýasynyň (ICANN) we başga-da birnäçe iri halkara guramalarynyň doly hukukly agzasy bolup, bu guramalar bilen uzakmöhletleýin işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar.

 

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň garamagyndaky edara-kärhanalar:

1. «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we onuň garamagyndaky 5 sany welaýat kärhanalar;

2. «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy we onuň garamagyndaky 4 sany welaýat kärhanalar;

3. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet Kiberhowpsuzlyk gullugy;

4. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy;

5. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet feldýeger gullugy;

6. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Kosmos müdirligi;

7. Politehniki orta hünär okuw mekdebi;

 

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň paýly gatnaşygyndaky jemgyýetleri:

1. «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

2. «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

3. «Türkmen hemrasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

4. «Türkmentehnolgurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

5. «Türkmendomen» Hojalyk jemgyýeti;

6. «Bagtyýar» Hojalyk jemgyýeti;

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi