NASA kosmos giňişliginde “Alexa” ses kömekçisiniň tehniki aýratynlyklaryny barlamak üçin “iPad” planşedini kosmosa uçurar


ABŞ-nyň kosmos agentligi Artemis 1 missiýasynyň çäginde kosmos giňişligine “iPad” planşedini ibermekçi.

Giňişleýin

200 MP kameraly Motorola Frontier we 48MP iPhone 14 Pro.


48MP esasy kameraly iPhone14 Pro we 200MP kameraly Motorola Frontier. iPhone 14 Pro we iPhone 14 Pro “ Max ” 48 megapikselli kameralar bilen enjamlaşdyrylar, “Motorola” 200 megapiksel kameraly smartfony ilkinji bolup hödürlemegi meýilleşdirýär.

Giňişleýin

Belet Film sowgat kartlarynyň satuwy başlandy.


Awgust aýyndan "Belet film" sowgat kartlarynyň satuwy başlandy. Sowgat kartlaryny Türkmenistandaky "Halk Market", "Kamil Market"  söwda merkezlerinde we "Ynamdar" onlaýn dükanynda satyn alyp bilersiňiz.

Giňişleýin

«Ahaltelekom» Ahal welaýatynyň çäklerinde täze FM-tolkun ýaýradyjylaryny ornaşdyrdy we «Miras», «Watan», «Çartarapdan» hem-de «Owaz» radioýaýlymlarynyň tolkun ýygylygyny üýtgetdi.


"Ahaltelekomyň" ýerine ýetiren işleriniň netijesinde Ahal welaýatynyň ilatly nokatlatynyň, etraplarynyň we obalarynyň ýaşaýjylary milli radioýaýlymlaryny ýokarlandyrylan durulykly ses tolkunlary bilen diňlemäge mümkinçilik aldylar.

Giňişleýin

Türkmenistanda Sanly tehnologiýalar gullugyny döretmek baradaky teklip hödürlenildi


Halkara tejribä laýyklykda, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanynda Sanly tehnologiýalar gullugyny döretmek baradaky teklip hödürlenildi.

Giňişleýin

Türkmenistanyň «Elektron hökümet hakynda» Kanuny güýje girdi


Kanun elektron hökümetiň işiniň tertibini kesgitleýär hem-de bu çygyrda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

Giňişleýin

TÄZELIKLERE ÝAZYL