Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

Türkmenistan parahatçylyk döredijilik strategiýasyny öňe sürýär

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy kosmonawt Oleg Kononenko gutlag iberdi

Kosmonawtika güni mynasybetli Aşgabatdaky Gagariniň heýkeline gül goýmak dabarasy bolar

Oleg Kononenko kosmosda iň uzak wagtlap bolmakda dünýä rekordyny goýýar

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty ýylyň 3 aýynda daşalan ýükleriň möçberi boýunça ösüş gazandy

«Demirýollary» AGPJ halkara ugurlary boýunça ýükleme we düşürme hyzmatlaryny hödürleýär

«Demirýollary» AGPJ-niň 20-nji şahamçasyna degişli bolan ýük howlulary halkara ulaglar boýunça ýurdumyzdan geçýän gatnawlardaky import, eksport hem-de üstaşyr ýükleri ýükleme we düşürme işlerini amala aşyryp, öz hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Häzirki wagtda Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän Änew ýük howlusy demirýol ulagy arkaly import edilýän ýükleri ýagny, gurluşyk harytlary bolan armatur, kafel, şpaklýowka önümlerini, iýmit ýüklerinden bolsa un, ösümlik ýagy ýaly önümleri düşürmek hyzmatlaryny ýerine ýetirip, müşderiler üçin dürli amatlyklary döredýär.

Bulardan başga-da, ýurdumyzyň Lebap welaýatynda ýerleşýän Türkmenabat ýükleýiş-düşüriş ýük howlusynda häzirki wagtda Eýran Yslam Respublikasyndan demirýol ulagy arkaly armatur hem-de sement getirilip, şol ýükler wagondan awtoulaglara geçirilýär we Owganystan döwletine üstaşyr ugratmak işleri amala aşyrylýar. Häzirki wagtda 20 wagona barabar bolan 1 müň 360 tonnalyk armatur ýüki wagondan awtoulaglara geçirilip, takmynan her aýda 5-10 müň tonna aralygyndaky önümleri ugratmak meýilleşdirilýär.

Eksport kuwwatyny barha artdyrýan Türkmenistan daşary döwletlere, ýagny Hytaýa, Marokka kükürt ýüküni eksport etmek bilen dünýäde tanalýar. «Demirýollary» AGPJ-niň 20-nji şahamçasynyň Sarahs ýükleýiş-düşüriş ýük howlusy hem bu eksport mukdaryny artdyrmakda mynasyp goşandyny goşýar. Sarahs ýük howlusy şu günki güne çenli takmynan 100 müň tonna golaý kükürt ýüküni ýüklemek hem-de düşürmek işlerini amala aşyryp, Eýran Yslam Respublikasynyň Bender abbas portuna ugratdy.