Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

Türkmenistan parahatçylyk döredijilik strategiýasyny öňe sürýär

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy kosmonawt Oleg Kononenko gutlag iberdi

Kosmonawtika güni mynasybetli Aşgabatdaky Gagariniň heýkeline gül goýmak dabarasy bolar

Oleg Kononenko kosmosda iň uzak wagtlap bolmakda dünýä rekordyny goýýar

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty ýylyň 3 aýynda daşalan ýükleriň möçberi boýunça ösüş gazandy

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň wekilleri Gyrgyzystanyň Sanly ösüş ministrliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň wekilleriniň Gyrgyzystana bolan saparynyň çäklerinde ýurduň Sanly ösüş ministrliginiň we beýleki pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirildi. Bu barada BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.

Bu sapar BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň “Türkmenistanda pudagara elektron alyşmalar ulgamyny synag esasynda ornaşdyrmaga ýardam etmek” taslamasynyň çäklerinde guraldy.

Saparyň esasy maksady “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň wekilleriniň döwlet hyzmatlaryny sanylaşdyrmakda Gyrgyzystanyň toplan tejribesini öwrenmekden ybart boldy.