Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

1-nji iýundan Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawy hereket edip başlar

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplaryna ykdysadyýet ugry boýunça okuw sapak geçirildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» topary maglumat howpsuzlygy boýunça halkara ýaryşda üçünji orny eýeledi

TÜRKMENISTAN BILEN KATARYŇ ARASYNDA GÖNI HOWA GATNAWYNYŇ ÝOLA GOÝULMAGYNA GARAŞYLÝAR

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň we Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy geçen alty ýylyň dowamynda ep-esli artdy

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere seredildi

Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň on ikinji mejlisi geçiriler

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we Thales Alenia Space hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň maslahaty

Aşgabatda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýewiň Thales Alenia Space aeroälem enjamyny öndüriji fransuz kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşdy. Taraplar mundan beýläkki hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we dürli işewürlik teklipleri bilen çykyş etdiler.

Duşuşykda fransuz kompaniýasyna eksport boýunça wise-prezident Erik Imbert we Ýewraziýa sebiti boýunça wise-prezident Kistof Lanowski wekilçilik etdiler.

Gepleşiklerde Türkmenistanyň we Thales Alenia Space kompaniýasynyň özara hyzmatdaşlygyň üstünlikli tejribesine eýedigi, hususan-da, ilkinji TürkmenÄlem 52.0E hemrasyny döretmekde tejribesiniň bardygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, mundan beýläkki hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi taraplaryň ikisine-de bähbitli görünýär.

Şeýle hem duşuşykda Thales Alenia Space kompaniýasynyň wekilleriniň üstümizdäki ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanda geçiriljek «TurkmenTel-2023» halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar.

Thales Alenia Space kompaniýasynyň wekilleri Türkmenistanda işjeň ösýän älem pudagy üçin inženerleri we operatorlary taýýarlamak okuwy guramaga taýýardyklaryny hem nygtadylar.