Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýolyň Türkmenistana döwlet sapary tamamlandy

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylary gutlady

ŞU ÝYLYŇ BÄŞ AÝYNDA «TÜRKMENHOWAÝOLLARY» AGENTLIGI BOÝUNÇA 153 GÖTERIM ÖSÜŞ GAZANYLDY

Aşgabatda türkmen-koreý ýokary derejedäki gepleşikler başlandy

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

«Türkmenistanda PEMU-nyň ornaşdyrylmagyna ýardam bermek hakynda Taslama resminamasyna», «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen BMG-nyň wekilleriniň gatnaşmagynda gol çekildi

27-nji fewralda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýewiň we BMG-nyň wekilleriniň gatnaşmagynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy bilen «Türkmenistanda Pudagara elektron maglumat alyşygy ulgamynyň ornaşdyrylmagyna ýardam bermek hakynda Taslama resminamasyna» gol çekişlik dabarasy geçirildi. 

Resminama laýyklykda, «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» ýerine ýetirmekde ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler kämilleşdiriler. Bu bolsa ykdysady ösüşiň netijeliligini has-da ýokarlandyrar.