Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň täze ilçisini kabul etdi

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişleýin beýanyny tapdy

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

"Türkmenaragatnaşyk" halkara kosmos tehnologiýalary konferensiýasynyň resmi hemaýatkäri bolar

Aprel aýynyň ahyrynda, Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde "Merkezi Ýewraziýa-2023" kosmos tehnologiýalarynyň halkara konferensiýasy geçiriler.

AsiaToday-yň habar bermegine görä, konferensiýa iki ýüzden gowrak hünärmenler we 12 ýurtdyň kosmos agentlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşarlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Aragatnaşyk agentliginiň  "Türkmenaragatnaşyk" agentligi Konferensiýanyň resmi hemaýatkäri hökmünde bolar.

Bu çärä gatnaşyjylar kosmos pudagynda täze bilimleri almaga we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny güýçlendirmäge mümkinçiligi gazanarlar.

"Türkmenaragatnaşyk" Agentligi gelejekde hem hemra tehnologiýalarynyň ulanylyşyny hasda artdyrmaga we ýaýbaňlaşdyrmaga isleg bildirýändigini nygtady.