Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

Türkmenistan parahatçylyk döredijilik strategiýasyny öňe sürýär

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy kosmonawt Oleg Kononenko gutlag iberdi

Kosmonawtika güni mynasybetli Aşgabatdaky Gagariniň heýkeline gül goýmak dabarasy bolar

Oleg Kononenko kosmosda iň uzak wagtlap bolmakda dünýä rekordyny goýýar

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty ýylyň 3 aýynda daşalan ýükleriň möçberi boýunça ösüş gazandy

"Türkmenaragatnaşyk" halkara kosmos tehnologiýalary konferensiýasynyň resmi hemaýatkäri bolar

Aprel aýynyň ahyrynda, Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde "Merkezi Ýewraziýa-2023" kosmos tehnologiýalarynyň halkara konferensiýasy geçiriler.

AsiaToday-yň habar bermegine görä, konferensiýa iki ýüzden gowrak hünärmenler we 12 ýurtdyň kosmos agentlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşarlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Aragatnaşyk agentliginiň  "Türkmenaragatnaşyk" agentligi Konferensiýanyň resmi hemaýatkäri hökmünde bolar.

Bu çärä gatnaşyjylar kosmos pudagynda täze bilimleri almaga we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny güýçlendirmäge mümkinçiligi gazanarlar.

"Türkmenaragatnaşyk" Agentligi gelejekde hem hemra tehnologiýalarynyň ulanylyşyny hasda artdyrmaga we ýaýbaňlaşdyrmaga isleg bildirýändigini nygtady.