Fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Merkezi Aziýa-Hytaý Sekretariatynyň ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Aşgabatdaky halkara hokkeý ýaryşyna 10 topar gatnaşar

Türkmenistan parahatçylyk döredijilik strategiýasyny öňe sürýär

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy kosmonawt Oleg Kononenko gutlag iberdi

Kosmonawtika güni mynasybetli Aşgabatdaky Gagariniň heýkeline gül goýmak dabarasy bolar

Oleg Kononenko kosmosda iň uzak wagtlap bolmakda dünýä rekordyny goýýar

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty ýylyň 3 aýynda daşalan ýükleriň möçberi boýunça ösüş gazandy

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde ösüşiň möhüm ugurlaryna bagyşlanan maslahat geçirildi

30-njy maýda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde “Aragatnaşyk pudagynda gazanylan durnukly ösüşiň möhüm ugurlary” atly maslahat geçirildi.

Maslahata «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň şäher we welaýat edara-kärhanalarynyň hünärmenleri, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymlary we talyp ýaşlary, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň hem-de Köpetdag etrap salgyt bölüminiň hünärmenleri çykyşlary bilen gatnaşdylar.

Çykyşlarda aragatnaşyk pudagynda gazanylýan özgertmeler, ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, sanly hyzmatlary ulanmagyň hasabyna ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň düýpli ýokarlandyrylmagy barada gürrüňler edildi.