Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýolyň Türkmenistana döwlet sapary tamamlandy

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylary gutlady

ŞU ÝYLYŇ BÄŞ AÝYNDA «TÜRKMENHOWAÝOLLARY» AGENTLIGI BOÝUNÇA 153 GÖTERIM ÖSÜŞ GAZANYLDY

Aşgabatda türkmen-koreý ýokary derejedäki gepleşikler başlandy

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Aşgabatda 5G - ykjam aragatnaşygyň indiki nesli bolan ITU okuwy başlandy

Şu gün, “Turkmentel-2023” halkara forumynyň ýerinde Halkara Telekommunikasiýa Bileleşigi (ITU) tarapyndan gurnalan “Geljekgi nesil ykjam aragatnaşyk torlarynyň işe girizilmegi (5G / IMT-2020)” atly iki günlük okuw başlandy.<br>

Okuwyň maksatly diňleýjileri döwlet edaralarynyň, ylmy-gözleg merkezleriniň, pudak birleşikleriniň we uniwersitetleriniň, düzgünleşdiriji guramalaryň, telekom operatorlarynyň, gyzyklanýan guramalaryň wekilleri we bu mesele bilen gyzyklanýanlaryň hemmesi.<br>

Okuw birnäçe bölümden geçirilýär. Birinji bölümde 5G / IMT-2020 ulgamynyň mümkinçilikleri we tehnologiýalary ara alnyp maslahatlaşylýar; Halkara Telekommunikasiýa Bileleşiginiň 5G / IMT-2020 dolandyryş we standartlaşdyrmak ugrundaky işi, spektr paýlamagyň şertleri we 5G / IMT-2020 bahalary.<br>

Sessiýalarda çykyş edýänler radio aragatnaşygy we ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça uly tejribä eýe hünärmenlerdir. Olaryň arasynda ITU radiokommunikasiýa býurosynyň kesgitlenen we ykjam hyzmatlar bölüminiň başlygy Karlis Bogens, “Ubiquitous Wireless LLP ” (Gazagystan) tehniki müdiri Wadim Poskakuhin, Sanly tehnologiýalary tizleşdirmek forumynyň (öňki APAC 5G forumy) başlygy Jon Deýwid Kim bar. we GSMA-da Demirgazyk-Gündogar Aziýa sebitiniň başlygy.<br>

Ertir okuw dowam eder.<br>

Halkara telekommunikasiýa bileleşiginiň indiki nesil ykjam aragatnaşyk boýunça okuw gurnaýandygyny habar berýaris.