Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň täze ilçisini kabul etdi

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişleýin beýanyny tapdy

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

«JINGDONG» KOMPANIÝASYNYŇ WEKILLERI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Şu gün — 10-njy noýabrda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýewiň ýolbaşçylygyndaky topar «Jingdong» kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşdy.

Ozal kompaniýanyň «Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşýandygyny habar beripdik.

Ikitaraplaýyn duşuşykda taraplar geljekki hyzmatdaşlyklar boýunça pikir alyşdylar. Şeýle-de tehnologik kompaniýanyň maglumat, emeli aň, blok zynjyrlary we ş.m. tehnologiýanyň täze nesillerine esaslanmagy, olaryň mümkinçilikleri dogrusynda giňişleýin beýan edildi. Öz gezeginde türkmen tarapy hem kompaniýa bilen geljekde hyzmatdaşlygy ýola goýup, ony hasda giňeltmek we ösdürmek boýunça maslahatlaşdylar.

Ikitaraplaýyn duşuşyk ýokary derejede geçirildi.